Historia kring Åbyälven


Åbyälven omnämndes för många år sedan, på 1300-talet, som en Byske-älv: "Litsle Byskio", ung. "den lilla svällande", medan Byskeälven kallades "Bredha Byskio", "den breda svällande". En mer ursprunglig benämning på älven skulle alltså vara "Lillbyskeälven", och det finns också en (numera öde) by också vid denna älv som heter Byske (Pite-Byske). På 1750-talet lade Pehr Högström, Skellefteås kyrkoherde, och Nils Krüger, Piteås borgmästare, in en ansökan om att få bygga en vattensåg i Åbyn, vid Brännforsen, och 1760 privilegierades ett finbladigt sågverk där. Att de ville bygga just där var kanske för att det fanns förhållandevis goda utsikter att för en överkomlig summa bygga ut fallet i Åbyälven och att stora skogstillgångar kunde ge en förmögenhet. Det fanns dock också andra anledningar till valet av plats.

Åbyälven är en typisk "skogsälv"; det finns nästan inga odlingar utefter älven , bara skog. Eftersom skogen finns så nära älven och att älven inte är så strid, är förutsättningarna för flottning mycket goda. Hamnförhållandena vid älvmynningen var dessutom fina. Vid Renholmen, vilken liksom sågstället upplåtits av Åby byamän, hade sågverket sin lastplats. Dit måste sågvirket först föras 1/8 mil på land och därefter flottas 1/4 mil nerför älven.

Man var tvungen att flotta virket till en brädlastningsplats på Sandland, eftersom båtarna inte kunde ta sig uppför älven till sågen. På Sandland torkade och justerade man virket innan det kördes ut med pråmar till båtarna. Brädlastningsplatsen flyttades senare till Renholmen. Man övergick från flottning av plankor till hästtransport då man insåg att flottningen förstörde virkets utseende och det fick ett lägre pris.

Älven användes för timmer flottning till 1968, men sedan dess har den delvis restaurerats för att återskapa lämpliga områden för lax reproduktion. Den nuvarande produktionen av lax är låg men den ökar. 1996 byggdes en laxtrappa vid kraftstationen i Hednäs, vilket nu gör det möjligt för laxen att nåtillflödena till älven. Laxfisket i älven och i älvmynningen var förbjuden i flera år och ett begränsat fritidsfiske i älven tilläts 1999.